اصول نگه داری از کاسکو

اصول نگه داری از کاسکو

طوطي خاکستري(کاسکو) طوطي خاکستري با نام علمي Psittacus erithacus در غرب و مرکز آفريقا زندگي مي کند.اين طوطي داراي دو نژاد کنگو و تيمنه مي باشد.نژاد کنگو داراي جثه اي بزرگتر و داراي پرهاي دم روشن تري نسبت به تيمنه مي باشد. کاملا مشخص نيست چه زمان اين پرنده به اروپا را پيدا کرد، اما…